Information från styrelsen, maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 17 maj 2022, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Torsdag den 2 juni är det dags för årets ordinarie föreningsstämma. Kallelse med underlag delas ut i brevlådorna. På årsmötet kommer sedvanliga frågor att beröras som årsredovisning, val av ny styrelse mm. Till årets stämma har styrelsen ett förslag till nya stadgar. Förutom förslag till nya stadgar finns det ett presentationsblad som beskriver de väsentligaste ändringarna.

Efter årsmötet har vi ett litet samkväm med enkel förtäring och dryck, ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. Till samkvämet behöver vi en förhandsanmälan, anmäl dig till styrelsen e-post (styrelse@brfnorrafriheten.se) eller lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Platsen för årsmötet är i grannföreningens föreningslokal – Kolbäcksgränd 6.

Lediga parkeringsplatser

Vi har några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Är någon intresserad, kontakta styrelsen via e-post.

Kärvande cykelrumsdörrar

Vi har ett par ytterdörrar till cykelrum som kärvar litet. Vi ska beställa åtgärd av detta men i avvaktan på det ber vi alla att vara uppmärksamma på att dörrarna går i lås efter att du gått in eller ut.

Kommande händelser

2 juni – ordinarie föreningsstämma

22 juni – styrelsemöte (preliminärt)

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: torsdagen den 2 juni 2022 kl. 18.30
Plats: BRF Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande, beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid stämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om fastställande av nya stadgar
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Bilagor: Årsredovisning 2021 för Brf Norra Friheten, revisionsberättelse samt förslag till stadgar

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Till detta samkväm behövs en förhandsanmälan. Anmäl er till styrelsen@brfnorrafriheten.se senast söndagen 26:e maj.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Norra Friheten

El, elavtal och fördelning av kostnad

Inga enskilda elavtal!

Vid inflyttning i föreningen skall ingen anmälan till elleverantörerna (f.n. ellevio och Fortum) ske. Blir någon i föreningen uppringd av ett elhandelsföretag skall inget nytt avtal tecknas eftersom all el till föreningen (inklusive till lägenheterna) köps in av föreningen.

Föreningen har gemensamma elavtal för elhandel och eldistribution. Det är Fortum som föreningen köper elenergi av (elhandelsavtal). Det är ett fastprisavtal som löper till sensommaren 2022. Sedan är det ellevio som distribuerar ut den elenergin till föreningen (elnätsavtal).

Kostnaden för använd el (i respektive lägenhet) fördelas på de boende utifrån uppmätt förbrukning i varje lägenhet. På månadsavierna finns en preliminärdebitering vilket är ett fast belopp varje månad. Avläsning av elmätarna i varje lägenhet sker varje halvårsskifte. Avläsningen sker för närvarande manuellt av de boende och meddelas till styrelsen på papper eller via e-post. En beräkning görs därefter av föreningen där kostnaden för verklig förbrukning av el jämförs med det preliminärdebiteringen och mellanskillnaden förs över till respektive boende på månadsavi för april respektive oktober. Är det preliminära beloppet större än kostnad för verklig förbrukning blir det ett avdrag på månadsavin, är kostnaden större än preliminära beloppet blir det ett tillägg på månadsavin.

Information från styrelsen, april-maj 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 19 april 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 23 april

Våren är här och i slutet av påsken hade vi sommartemperaturer. Det är alltså dags att städa bort vintern och välkomna sommaren, och det gör vi lördagen den 23 april. Vi samlas som vanligt klockan 10 utanför 4:an. Arbetet leds av Mark- och utemiljögruppen och vid lunchtid avslutar vi med korvgrillning och fika uppe vid flaggstången. Välkomnande information är redan uppsatt i portarna.

Välkomna!

Årsmöte den 2 juni kl. 18.30

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni kl 18.30. Vi planerar i år för att hålla en traditionell stämma där vi kan träffas och den sedvanliga lokalen i grannföreningen är bokad. När årsmötet är avslutat har planerar styrelsen för ett samkväm för alla med enkel förtäring och dryck, så som vi brukar ha.

Elabonnemang

Föreningen har ”gemensam el”. De boende ska inte teckna egna elavtal utan föreningen fördelar kostnaderna till respektive lägenhet halvårsvis. Detta är precis som tidigare och informationen på hemsidan är uppdaterad.

Kommande händelser

17 maj – styrelsemöte via Skype

2 juni – ordinarie föreningsstämma

Information från styrelsen, mars-april 2022

Från det senaste styrelsemötet, den 29 mars 2022, vill styrelsen informera om följande:

Föreningsdag 23 april

Våren är här och då är det dags att städa bort vintern och välkomna sommaren, i år gör vi det lördagen den 23 april. Vi samlas klockan 10 utanför 4:an. Arbetet leds som vanligt av Mark- och utemiljögruppen och vid 13-tiden avslutar vi med korvgrillning och fika uppe vid flaggstången. Mer info kommer att sättas upp i portarna när det närmar sig. Välkomna!

Årsmöte och förlängd motionstid till 4 april

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) kommer att genomföras den 2 juni. Vi planerar i år för att hålla en traditionell stämma där vi kan träffas. När årsmötet är avslutat har vi tänkt ha ett samkväm med enkel förtäring och dryck, så som vi brukar ha.

Alla har chansen att lämna en motion till stämman. Styrelsen har beslutat att förlänga motionstiden till måndag 4 april 2022. Motioner lämnas till styrelsen i styrelsens brevlåda i Ljusnevägen 4 eller skickas med e-post till styrelsen.

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2022 skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 4 april 2022.

Parkbänkarna

Våra parkbänkar behöver fräschas upp och det är planerat att ske under våren.

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har inlett ett arbete att undersöka intresset för och möjligheten till att installera laddstolpar i vår förening. Den inledande intresseundersökningen visar att intresset är begränsat. Styrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba vidare på saken. Vi ber att få återkomma med mer information senare.

Kommande händelser

19 april – styrelsemöte via Skype
2 juni – ordinarie föreningsstämma