Information från styrelsen, maj-juni 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 23 maj 2023, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 1 juni kl 18.30

Styrelsen påminner om årsmötet (ordinarie föreningsstämma) som i år avhålls torsdag den 1 juni kl. 18.30. Vi är i grannföreningens lokal på Kolbäcksgränd 7. Föreningen bjuder på smörgås och ett glas vin efter stämman. Vi behöver din anmälan för att delta i samkvämet (smörgås och vin) efter stämman. Att delta på stämman som sådan kräver ingen anmälan. Välkommen att träffa dina grannar.

Mal

Det finns misstanke om förekomst av mal i förråden på Ljusnevägen 4. Föreningen kommer att sätta ut två malfällor i detta förråd. Syftet med dessa är att konstatera om det finns mal i förrådet eller inte.

Elstöd

Regeringen har nu meddelat vad som gäller för elstöd för företag. Alla företag får inte elstöd, men om styrelsen förstått villkoren rätt så är vår förening behörig att söka elstöd.

Elstöd skall sökas via skatteverket under perioden 30 maj – 25 september. Det är alltså föreningen som kan söka elstöd och det blir den nya styrelsen som får göra ansökan. Föreningen har beslutat att elstödet används av föreningen för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Nya portkoder från lördag 17 juni

Under lördagen den 17 juni kommer portkoderna att bytas. Information kommer i brevlådorna några dagar innan.

Kommande händelser

1 juni – ordinarie föreningsstämma
20 juni – (preliminärt) styrelsemöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: torsdagen den 1 juni 2023 kl. 18.30
Plats: BRF Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

Daggordning

 1. Stämmans öppnande, beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid
  stämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
 14. Inkomna motioner
 15. Val av antal ledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Bilagor: Årsredovisning 2022 för Brf Norra Friheten med revisionsberättelse och motioner.

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Till detta samkväm behövs
en förhandsanmälan. Anmäl er till styrelsen@brfnorrafriheten.se eller lägg en lapp i
föreningens brevlåda i 4:an senast fredagen 26:e maj. För att delta på stämman som sådan
krävs ingen förhandsanmälan.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Norra Friheten

Information från styrelsen, april-maj 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 18 april 2023, vill styrelsen informera om följande:

Motioner till årsmötet, senast 1 maj

Föreningens ordinarie föreningsstämma sker den 1 juni. Alla har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Styrelsen har bestämt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2023. Motionerna skickas in på styrelsens e-post eller på papper i föreningens brevlåda i 4:an.

Elstöd

Elstöd har betalats ut till privatpersoner. Vår bostadsrättsförening betraktas som ett företag och det är föreningen som kanske kommer att få elstöd utbetalat. Just nu har styrelsen uppfattat genom massmediala uppgifter att regeringen har skickat liggande förslag till elstöd för företag till EU för kontroll av att det sker på ett sätt som inte strider mot EU:s regelverk. För närvarande vet vi inte om och när ett elstöd kan betalas ut till föreningen. Om vi får elstöd, så måste föreningen ansöka om detta och ansökan skall ske under sommaren.

Elstödet betalas i sådant fall till den juridiska person som har elavtal vid en given tidpunkt under 2022. Eftersom det är vår förening som står på elavtalen, sker utbetalning till föreningen. Det finns inget krav att föra elstödet vidare till medlemmarna. Styrelsen har beslutat att låta elstödet ingå i föreningens allmänna ekonomi för att stödja avbetalning på föreningens lån vilket långsiktigt håller ned våra månadsavgifter till föreningen. Till saken hör att föreningen har, för den period som elstödet avser, inte drabbats av höga elkostnader genom att vi haft ett lågt fast pris för el. Sedan i höstas har vi ett fast pris som är litet högre än tidigare, men som idag får betraktas som lågt.

Värmeproblematik i Ljusnevägen 6

Det finns några boende som har problem med värmen i Ljusnevägen 6. Vi har haft kontakt med vår fastighetsförvaltare (Driftia) som kommer att göra en temperaturmätning i utvalda lägenheter. Det kräver sannolikt injustering av element men även injustering av flöde i undercentralen i Ljusnevägen 4. Detta kan inte utföras under sommarperioden utan utförs i höst när det blir svalare ute.

Kommande händelser

23 maj – styrelsemöte

Information från styrelsen, mars-april 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 mars 2023, vill styrelsen informera om följande:

Motioner till årsmötet, senast 1 maj

Föreningens ordinarie föreningsstämma sker den 1 juni. Alla har möjlighet att lämna in motioner till stämman. Styrelsen har bestämt att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2023. Motionerna skickas in på styrelsens e-post eller på papper i föreningens brevlåda i 4:an.

Misstanke om mal i källaren i 4:an

Vi har fått indikationer att det kan finnas mal i källaren i 4:an. Styrelsen undersöker hur detta ska hanteras. Läs mer på anticimex hemsida.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10. Mer information kommer Mark- och Utemiljögruppen att lämna i portarna några dagar innan.

Cykelrensning, start i april

Cykelrensning startar som tidigare meddelats i samband med föreningsdagen den 15 april. Alla cyklar skall vara märkta då med det tresiffriga lägenhetsnumret. Etiketter för det delas ut i brevlådorna i god tid i förväg, senast 31 mars. Mer information kommer på särskilt anslag eller i brevlådorna.

Kommande händelser

18 april – styrelsemöte

Information från styrelsen, feb-mars 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 21 februari 2023, vill styrelsen informera om följande:

Laddstolpar för elbilar

Föreningen arbetar för införande av laddplatser för elbilar. Det som diskuteras är att installera 6 laddplatser. Föreningen har idag en känd efterfrågan på några få laddplatser.
Den som har intresse att få möjlighet att ladda sin elbil ombedes att kontakta styrelsen (e-post eller lapp i brevlådan i LV4) senast den 15 mars. Information kommer också i brevlådorna.

P-platser, carport och förråd, höjning

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna för p-platser, carportplatser och extra förråd (inte de ordinarie förråd som tillhör lägenheten) med 30 kr per månad. De nya priserna är 333 kr för p-plats, 575 kr respektive 250 kr/månad för extra förråd.

Eldebitering

Korrigering av den förhandsdebitering av el som sker månadsvis kommer att ske på avgiftsavin för april månad.

Föreningsdag 15 april

Vårens föreningsdag då vi träffas, pysslar i rabatter, röjer lite allmänt och grillar korv som avslutning, är fastställd till lördag 15 april med start kl 10.

Cykelrensning, start i april

Styrelsen avser att rensa cykelrummen på eventuella cyklar som inte har någon ägare. Detta startar i samband med vårens föreningsdag. Alla cyklar skall då vara märkta med det tresiffriga lägenhetsnumret. Mer information kommer senare.

Kommande händelser

21 mars – styrelsemöte