Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: tisdagen den 4 juni 2024 kl. 18:30
Plats: BRF Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande, beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid
  stämman.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden,
  fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår.
 14. Inkomna motioner.
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisor och suppleant.
 18. Val av valberedning.
 19. Arbetsgruppen för solceller delger en rapport om arbetet.
 20. Stämmans avslutande.

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Till detta samkväm behövs en förhandsanmälan. Anmäl er till styrelsen@brfnorrafriheten.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i 4:an senast söndagen 26.e maj. För att delta på stämman som sådan krävs ingen förhandsanmälan.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Norra Friheten