Information från styrelsen, maj-juni 2023

Från det senaste styrelsemötet, den 23 maj 2023, vill styrelsen informera om följande:

Årsmöte den 1 juni kl 18.30

Styrelsen påminner om årsmötet (ordinarie föreningsstämma) som i år avhålls torsdag den 1 juni kl. 18.30. Vi är i grannföreningens lokal på Kolbäcksgränd 7. Föreningen bjuder på smörgås och ett glas vin efter stämman. Vi behöver din anmälan för att delta i samkvämet (smörgås och vin) efter stämman. Att delta på stämman som sådan kräver ingen anmälan. Välkommen att träffa dina grannar.

Mal

Det finns misstanke om förekomst av mal i förråden på Ljusnevägen 4. Föreningen kommer att sätta ut två malfällor i detta förråd. Syftet med dessa är att konstatera om det finns mal i förrådet eller inte.

Elstöd

Regeringen har nu meddelat vad som gäller för elstöd för företag. Alla företag får inte elstöd, men om styrelsen förstått villkoren rätt så är vår förening behörig att söka elstöd.

Elstöd skall sökas via skatteverket under perioden 30 maj – 25 september. Det är alltså föreningen som kan söka elstöd och det blir den nya styrelsen som får göra ansökan. Föreningen har beslutat att elstödet används av föreningen för att stödja avbetalning av på våra lån vilket långsiktigt hjälper till att hålla ned våra månadsavgifter.

Nya portkoder från lördag 17 juni

Under lördagen den 17 juni kommer portkoderna att bytas. Information kommer i brevlådorna några dagar innan.

Kommande händelser

1 juni – ordinarie föreningsstämma
20 juni – (preliminärt) styrelsemöte

Information från styrelsen, påsk 2016

Från senaste styrelsemötet, den 22 mars 2016, vill styrelsen informera om:

Årsmötet blir den 17 maj – ändrad dag
Styrelsen har blivit tvungen att flytta årsmötet till den 17 maj. Vi hoppas att detta inte leder till besvär för någon.

Motioner till årsmötet
Du som vill göra din stämma hörd och föreslå något till årsmötet skriver en motion och lämnar den till styrelsen. Sista dag att lämna motioner är den 4 april. Då hinner styrelsen behandla motionen före årsmötet. Årsmötet är flyttat till den 17 maj.

Vårens fixardag
Fixardagen i vår är preliminärt planerad till den 23 april. Föreningen håller med korv mm som brukligt. Datumet är preliminärt och kan ändras pga vädret. Välkomna!

Vi noterar nu tacksamt att det är fritt från barnvagnar i trapphusen. Tack för hjälpen!

Extra barnvagnsplats i 2:an
Vid senaste styrelsemötet beslöt styrelsen att temporärt och på prov tillåta att två barnvagnar ställs i källargången, västra änden (invid förråd nr 11). Platsen kommer att märkas upp med ett enkelt anslag. Det är max två barnvagnar som tillåts här. Genom att detta är i förrådsutrymmet, som är en egen brandcell, kan detta tillåtas. Du som har synpunkter på detta, såväl positiva som negativa, får gärna höra av dig till styrelsen.

Förvaring av barnvagnar och cyklar
En svårighet för familjer med barn i barnvagnsålder har varit, och är, att förvara barnvagnarna. Detta, och olika möjligheter till lösning, diskuterades på styrelsemötet. En möjlighet kan vara att uppföra särskilda cykelförvaringshus mellan våra hus. Har du synpunkter eller förslag så går det bra att kontakta styrelsen.

TV-boxar och liknande utrustning har Brf ursprungligen tillhandahållit till respektive lägenhet. Sådan utrustning har medlemmen ansvar för att underhålla. Om en defekt TV-box inte ersätts eller repareras, är det en brist som lägenhetsinnehavaren svarar för. Vid en försäljning övertas detta ansvar av köparen. Brf avser att informera om detta på hemsidan. Genom att Brf har avtal med CanalDigital så levererar de ersättningsboxar till föreningen. Kostnaden för detta debiteras medlemmen.

Kommande händelser
19 april – styrelsemöte. 17 maj årsmöte.

Information från styrelsen mars 2016

Från senaste styrelsemötet, den 1 mars 2016, vill styrelsen informera om:

Motioner till årsmötet

Du som vill göra din stämma hörd och föreslå något till årsmötet skriver en motion och lämnar den till styrelsen. Sista dag att lämna motioner är den 4 april. Då hinner styrelsen behandla motionen före årsmötet. Årsmötet är den 10 maj.

Brandskydd

Brandskyddet diskuterades återigen på senaste styrelsemötet. Det föreligger tvingande förbud att förvara till exempel barnvagnar i våra trapphus. Anledningen är som vi tidigare meddelat att trapphuset är vår väg ut i händelse av brand och det är räddningstjänstens väg in i ett sådant tillfälle. Det är därför inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Barnvagnar är tabu i detta avseende. Tyvärr!

Styrelsen är skyldig att genomföra systematiskt brandskyddsarbete och detta måste vara kraftigare än att bara informera i porten på den här typen av informationslapp. Detta regleras i lagen om skydd mot olyckor (LSO), 2 kap 2§. I denna stadgas: ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall …. i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”  Det finns en dom från Kammarrätten (Mål nr 1960-06) som förbjuder föreningar att tillåta sina medlemmar att förvara barnvagnar i trapphus, detta med stöd av sagda lag.

Barnvagnar måste således förvaras i lägenheten eller i barnvagns/cykelrummen. Ett annat alternativ är att förvara barnvagnen i lägenhetsförrådet.

Detta innebär att styrelsen måste ta till någon form av krafttag om det fortsättningsvis förvaras till exempel barnvagnar och annat ovidkommande i våra trapphus. Vid senaste styrelsemötet noterade vi en sparkcykel och 2 barnvagnar i 2:ans trapphus. Detta är inte OK!

E-faktura

Brf önskar att ni ansluter sig till e-faktura. Det minskar föreningens kostnader och minskar risken att fakturor förkommer. Autogiro kommer att upphöra.

Vårens fixardag

Fixardagen i vår är preliminärt planerad till den 23 april. Föreningen håller med korv mm som brukligt. Datumet är preliminärt och kan ändras pga vädret. Välkomna!

Avloppsrensning

Avloppsrensningen genomfördes med gott resultat. Vi fick tillträde till alla lägenheter med något undantag, likaså till alla berörda lgh-förråd. Tack för hjälpen.

Kommande händelser

22 mars och 19 april – styrelsemöte. 10 maj årsmöte.

Information från styrelsen jul-nyår 2015-16

 

 

 

 

Från senaste styrelsemötet, den 15 december 2015, vill styrelsen informera om:

 

Avloppsrensning

Avloppsrensning är beställd och kommer att genomföras i början av 2016, preliminärt i slutet av januari. Vi återkommer med datum så fort detta är fastställt.

Det är fyra rörstammar i varje hus och rensluckan sitter nära markplanet. Två av dessa rörstammar (i varje hus) passerar genom lägenhetsförråden. Dessa förråd, totalt 6 st, måste vi ha tillträde till när avloppsrensningen genomförs och det måste då vara åtkomligt till rörstammen, dvs förrådet måste vara tillräckligt röjt och evakuerat. Vi ber er som har en rörstam genom lägenhetsförrådet att redan nu förbereda för att medge åtkomst till rensluckan på rörstammen. Skydda också omkringliggande saker.

Avgiftsavier

De nya avgiftsavierna från Certivo AB har nu delats ut. Inledningsvis har vi fått avi för januari månad. Framöver önskar Certivo AB att så många som möjligt ansluter sig till e-faktura.

P-platser kommer att hyras ut externt

Styrelsen arbetar vidare med att ordna erforderliga formaliteter för att hyra ut P-platser externt. Start sker sannolikt under januari månad. Den som vill teckna sig för en P-plats ombedes kontakta styrelsen. En plats i carport blir också ledig i vår. Vi vill uppmärksamma på den information som framkommit i massmedia – att den gratisparkering som idag är möjlig på gatan tycks komma att avgiftsbeläggas från någon gång under 2016. Det kan därför vara klokt att teckna sig för en P-plats redan nu (250 kr/mån för en P-plats), risken finns att det uppstår kölista till P-platser i ett senare skede.

Brandskydd

Vi noterar två barnvagnar i porten i 2:an. Vi tvingas därför åter påpeka att det inte är tillåtet att förvara barnvagnar och annat i portarna. Detta är av säkerhetsskäl för alla som bor i föreningen. En viktig anledning till att detta inte är tillåtet är att det underlättar för någon att anlägga brand. Den rök som då bildas kommer då att fylla trapphuset och hindrar därmed utrymning av lägenheterna. Detta är en myndighetsregel som vi är skyldiga att efterleva.

Kommande händelser

19 januari och 23 februari – styrelsemöte

Januari – februari 2016 – avloppsrensning

Information December

 

 

Information från styrelsen, december 2015

Från senaste styrelsemötet, den 24 november, vill styrelsen informera om:

Glöggmingel

Sedvanligt glöggmingel blir det i 4:ans trapp, måndag den 14 december klockan 18.30.  Föreningen bjuder på lite glögg och pepparkakor, och kanske något annat. Välkomna och prata en liten stund. Passa på att träffa några av grannarna och några ur styrelsen.

Avloppsrensning

Styrelsen har beslutat att genomföra en avloppsrensning i hela föreningen. Både stammar och avloppen in till respektive lägenhet kommer att rensas genom högtrycksspolning. Anledningen är att vi noterat att ganska många behövt rensa sina avlopp. Det är också vanligt förekommande att detta är ett regelbundet återkommande behov, och någon generell rensning har ännu inte skett i vår förening.

Detta är planerat att ske efter nyår men datum är inte fastställt (det fastställer vi i samråd med rensningsfirman). Den firma vi valt att anlita kommer att avisera när detta kommer att ske och föreningen behöver tillträde till samtliga lägenheter vid detta tillfälle. Närmare information kommer.

P-platser kommer att hyras ut externt

Föreningen har omkring 10 P-platser som inte är uthyrda. Vi har nu beslutat att dessa skall vara möjliga att hyras ut extern, dvs. till personer som inte bor i föreningen. Skälet är att vi inte vill tappa intäkter till föreningen. Den som har synpunkter på detta ombedes kontakta styrelsen.

Cykelställ

I ett försök att bringa bättre ordning bland cyklarna har vi köpt in ett par cykelställ. De står just nu i cykelrummet i 2:an men vi överväger att flytta det ena till 4:an eller 6:an.

Avgiftsavier

Genom att vi bytt ekonomisk förvaltare (som vi informerade om förra månaden) så kommer också avgiftsavierna från Certivo AB. Avgiftsavierna ser således litet annorlunda ut än tidigare men det ska inte vara någon skillnad på beloppen.

Kommande händelser

15 december och 19 januari – styrelsemöte

Januari-februari avloppsrensning