Information från styrelsen mars 2016

Från senaste styrelsemötet, den 1 mars 2016, vill styrelsen informera om:

Motioner till årsmötet

Du som vill göra din stämma hörd och föreslå något till årsmötet skriver en motion och lämnar den till styrelsen. Sista dag att lämna motioner är den 4 april. Då hinner styrelsen behandla motionen före årsmötet. Årsmötet är den 10 maj.

Brandskydd

Brandskyddet diskuterades återigen på senaste styrelsemötet. Det föreligger tvingande förbud att förvara till exempel barnvagnar i våra trapphus. Anledningen är som vi tidigare meddelat att trapphuset är vår väg ut i händelse av brand och det är räddningstjänstens väg in i ett sådant tillfälle. Det är därför inte tillåtet att förvara saker i trapphusen. Barnvagnar är tabu i detta avseende. Tyvärr!

Styrelsen är skyldig att genomföra systematiskt brandskyddsarbete och detta måste vara kraftigare än att bara informera i porten på den här typen av informationslapp. Detta regleras i lagen om skydd mot olyckor (LSO), 2 kap 2§. I denna stadgas: ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall …. i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”  Det finns en dom från Kammarrätten (Mål nr 1960-06) som förbjuder föreningar att tillåta sina medlemmar att förvara barnvagnar i trapphus, detta med stöd av sagda lag.

Barnvagnar måste således förvaras i lägenheten eller i barnvagns/cykelrummen. Ett annat alternativ är att förvara barnvagnen i lägenhetsförrådet.

Detta innebär att styrelsen måste ta till någon form av krafttag om det fortsättningsvis förvaras till exempel barnvagnar och annat ovidkommande i våra trapphus. Vid senaste styrelsemötet noterade vi en sparkcykel och 2 barnvagnar i 2:ans trapphus. Detta är inte OK!

E-faktura

Brf önskar att ni ansluter sig till e-faktura. Det minskar föreningens kostnader och minskar risken att fakturor förkommer. Autogiro kommer att upphöra.

Vårens fixardag

Fixardagen i vår är preliminärt planerad till den 23 april. Föreningen håller med korv mm som brukligt. Datumet är preliminärt och kan ändras pga vädret. Välkomna!

Avloppsrensning

Avloppsrensningen genomfördes med gott resultat. Vi fick tillträde till alla lägenheter med något undantag, likaså till alla berörda lgh-förråd. Tack för hjälpen.

Kommande händelser

22 mars och 19 april – styrelsemöte. 10 maj årsmöte.