Medlemsinformation 2010-12-20

Jörgen Sahlström från Veterankraft

Fastighetsskötsel
Jörgen Sahlström från Veterankraft
kommer onsdagar ca 2 timmar per vecka för att sköta löpande underhåll och reparationer i fastigheterna.

Hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall sker tisdag och fredag inte något annat.
Föreningen hade fått en felaktig uppgift från Liselotte Lööf AB.

Brandskydd

I stort sett OK (skidor, en matta samt ett motorfordon har dock påträffats).

Lägenhetsnummer
Det finns nu två nummer för varje lägenhet BRF Norra Friheten;
Ett INTERNT som är föreningens och ett EXTERNT som upprättats av Lantmäteriverket.
Föreningen kommer i fortsättningen att ange båda numren i aviseringar och motsvarande.

Lägenhetsnummer

Lantmäteriverkets lägenhetsnummer för lägenheterna för BRF Norra Friheten har nu kommit. Numret kommer att sättas upp på respektive lägenhetsdörr, tillsammans med det gamla lägenhetsnumret, samt på anslagstavlan i respektive entré.

Det finns nu två nummer för varje lägenhet i BRF Norra Friheten; Ett INTERNT som är det som står på alla handlingar som upplåtelseavtal, pantsättningar och så vidare. Ett som är EXTERNT och som Lantmäteriverket har upprättat i ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Föreningen kommer i fortsättningen att ange båda numren i aviseringar och motsvarande. Dock ett undantag;
Vid den senaste aviseringen av månadsavgifter finns endast det externa lägenhetsnumret angivet.