Medlemsinformation 2010-12-20

Jörgen Sahlström från Veterankraft

Fastighetsskötsel
Jörgen Sahlström från Veterankraft
kommer onsdagar ca 2 timmar per vecka för att sköta löpande underhåll och reparationer i fastigheterna.

Hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall sker tisdag och fredag inte något annat.
Föreningen hade fått en felaktig uppgift från Liselotte Lööf AB.

Brandskydd

I stort sett OK (skidor, en matta samt ett motorfordon har dock påträffats).

Lägenhetsnummer
Det finns nu två nummer för varje lägenhet BRF Norra Friheten;
Ett INTERNT som är föreningens och ett EXTERNT som upprättats av Lantmäteriverket.
Föreningen kommer i fortsättningen att ange båda numren i aviseringar och motsvarande.