Förvaring av enskild egendom

Förvaring av enskild egendom, dvs sådant som inte tillhör bostadsrättsföreningen, får inte förvaras i föreningens gemensamma lokaler utan skall förvaras i lägenheten eller i lägenhetsförrådet. Undantaget är cyklar och barnvagnar som används regelbundet som får förvaras i cykel- och barnvagnsrummen, dock måste det vara fri passage mellan de båda dörrarna i dessa rum för att hålla utrymningsvägarna fria.

El, elavtal och fördelning av kostnad

Inga enskilda elavtal!

Vid inflyttning i föreningen skall ingen anmälan till elleverantörerna (f.n. ellevio och Fortum) ske. Blir någon i föreningen uppringd av ett elhandelsföretag skall inget nytt avtal tecknas eftersom all el till föreningen (inklusive till lägenheterna) köps in av föreningen.

Föreningen har gemensamma elavtal för elhandel och eldistribution. Det är Fortum som föreningen köper elenergi av (elhandelsavtal). Det är ett fastprisavtal som löper till sensommaren 2022. Sedan är det ellevio som distribuerar ut den elenergin till föreningen (elnätsavtal).

Kostnaden för använd el (i respektive lägenhet) fördelas på de boende utifrån uppmätt förbrukning i varje lägenhet. På månadsavierna finns en preliminärdebitering vilket är ett fast belopp varje månad. Avläsning av elmätarna i varje lägenhet sker varje halvårsskifte. Avläsningen sker för närvarande manuellt av de boende och meddelas till styrelsen på papper eller via e-post. En beräkning görs därefter av föreningen där kostnaden för verklig förbrukning av el jämförs med det preliminärdebiteringen och mellanskillnaden förs över till respektive boende på månadsavi för april respektive oktober. Är det preliminära beloppet större än kostnad för verklig förbrukning blir det ett avdrag på månadsavin, är kostnaden större än preliminära beloppet blir det ett tillägg på månadsavin.

Parkeringsplatser, utomhus och i carport

Föreningen har 25 p-platser och 10 carport-platser. Alla platser har elstolpe med timer. Fördelen med egen parkeringsplats är att man inte blir inplogad, står man i carport slipper man snö på bilen. Meddela styrelsen, om du är intresserad av att hyra.

* Kostnaden för löpande p-plats avtal: 3.996 kr för 12 månader
* Kostnaden för löpande avtal aviseras med 333 kr per månad.

* Kostnaden för löpande carport-plats: 6.900 kr för 12 månader
* Avgiften för löpande avtal aviseras med 575 kr per månad.

Föreningen erbjuder även p-plats och carport-plats för kortare perioder med eluttag och timer.

1 månad: 424 kr för p-plats och 605 kr för carport-plats
2 månader: 726 kr för p-plats och 1089 kr för carport-plats
3 månader: 968 kr för p-plats och 1.694 kr för carport-plats
6 månader: 1.870 kr för p-plats och 3.328 kr för carport-plats

Avgiften för vald period är fast och ändras inte. Avgiften betalas vid ett tillfälle på utsänd avi.