El, elavtal och fördelning av kostnad

Inga enskilda elavtal!

Vid inflyttning i föreningen skall ingen anmälan till elleverantörerna (f.n. ellevio och Fortum) ske. Blir någon i föreningen uppringd av ett elhandelsföretag skall inget nytt avtal tecknas eftersom all el till föreningen (inklusive till lägenheterna) köps in av föreningen.

Föreningen har gemensamma elavtal för elhandel och eldistribution. Det är Fortum som föreningen köper elenergi av (elhandelsavtal). Det är ett fastprisavtal som löper till sensommaren 2022. Sedan är det ellevio som distribuerar ut den elenergin till föreningen (elnätsavtal).

Kostnaden för använd el (i respektive lägenhet) fördelas på de boende utifrån uppmätt förbrukning i varje lägenhet. På månadsavierna finns en preliminärdebitering vilket är ett fast belopp varje månad. Avläsning av elmätarna i varje lägenhet sker varje halvårsskifte. Avläsningen sker för närvarande manuellt av de boende och meddelas till styrelsen på papper eller via e-post. En beräkning görs därefter av föreningen där kostnaden för verklig förbrukning av el jämförs med det preliminärdebiteringen och mellanskillnaden förs över till respektive boende på månadsavi för april respektive oktober. Är det preliminära beloppet större än kostnad för verklig förbrukning blir det ett avdrag på månadsavin, är kostnaden större än preliminära beloppet blir det ett tillägg på månadsavin.