Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: torsdagen den 2 juni 2022 kl. 18.30
Plats: BRF Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande, beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid stämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om fastställande av nya stadgar
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Bilagor: Årsredovisning 2021 för Brf Norra Friheten, revisionsberättelse samt förslag till stadgar

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Till detta samkväm behövs en förhandsanmälan. Anmäl er till styrelsen@brfnorrafriheten.se senast söndagen 26:e maj.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Norra Friheten