Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: torsdagen den 1 juni 2023 kl. 18.30
Plats: BRF Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

Daggordning

 1. Stämmans öppnande, beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid
  stämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
 14. Inkomna motioner
 15. Val av antal ledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor och suppleant
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Bilagor: Årsredovisning 2022 för Brf Norra Friheten med revisionsberättelse och motioner.

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Till detta samkväm behövs
en förhandsanmälan. Anmäl er till styrelsen@brfnorrafriheten.se eller lägg en lapp i
föreningens brevlåda i 4:an senast fredagen 26:e maj. För att delta på stämman som sådan
krävs ingen förhandsanmälan.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Norra Friheten

Stadgeförslag inför extrastämma 2022-10-11

På föreningens ordinarie stämma i juni beslöt stämman att godkänna förslag till uppdaterade föreningsstadgar. För att beslutet skall bli giltigt krävs ytterligare ett stämmobeslut. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma tisdag den 11 oktober kl 19 i tvättstugan.

Förslaget som presenterades i juni och kommer beslutas om under stämman:
Stadgeförslag inför extrastämma 2022-10-11

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: torsdagen den 2 juni 2022 kl. 18.30
Plats: BRF Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande, beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid stämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om fastställande av nya stadgar
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Bilagor: Årsredovisning 2021 för Brf Norra Friheten, revisionsberättelse samt förslag till stadgar

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Till detta samkväm behövs en förhandsanmälan. Anmäl er till styrelsen@brfnorrafriheten.se senast söndagen 26:e maj.

Välkomna!

Styrelsen för BRF Norra Friheten

Ordinarie föreningsstämma 16/5 kl 18:30

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18.30
Plats: Brf Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid
  föreningsstämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning.
 17. Beslut om fastställande av nya stadgar
 18. Stämmans avslutande.

Bilaga: Årsredovisning 2017 för BRF Norra Friheten

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Därför behövs en
förhandsanmälan. Anmäl er till styrelse@brfnorrafriheten.se senast söndagen 13:e maj.

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Brf Norra Friheten