Ordinarie föreningsstämma 16/5 kl 18:30

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18.30
Plats: Brf Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid
  föreningsstämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning.
 17. Beslut om fastställande av nya stadgar
 18. Stämmans avslutande.

Bilaga: Årsredovisning 2017 för BRF Norra Friheten

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Därför behövs en
förhandsanmälan. Anmäl er till styrelse@brfnorrafriheten.se senast söndagen 13:e maj.

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Brf Norra Friheten

Information från styrelsen, juni 2016

Från det senaste styrelsemötet, den 15 juni, vill styrelsen informera om följande:

Nya portkoder
För några dagar sedan delades nya portkoder ut i brevlådorna. De nya portkoderna gäller från den 19 juni på kvällen.

Håll koll!
Sommaren är här! Semestern är nära (för en del av oss). Många kan vara bortresta, en del litet längre. Detta är tillfälle för inbrottstjuvar. Hjälp dina grannar genom att hålla koll – se till att ytterdörrar går i lås när de stängs. Meddela gärna din granne om du åker bort en längre tid etc. Släpp inte in obehöriga i våra hus – kommer det någon du inte känner igen som ska in – fråga vem vederbörande ska besöka etc.

Sandlådan – sätt tillbaka nätet
Vi vill påminna om att sätta tillbaka nätet över sandlådan när du och dina barn använt den.

Cykelrensning
Vid genomförd kontroll har vi funnit 8 st cyklar som inte varit märkta med ägare. Dessa är nu förtecknade och uppmärkta med en särskild lapp. Om din cykel har märkts med en sådan lapp, kontakta styrelsen så att vi kan ta bort cykeln från listan över cyklar utan känd ägare. Nästa steg, om ungefär 2½ månad, är att flytta dessa cyklar till annan plats där föreningen förvarar dem i 3 månader.

Årsmötet
Föreningens ordinarie föreningsstämma genomfördes den 9 juni i grannföreningens samlingslokal. Justerat protokoll från stämman är klart och en kopia på detta ligger utlagt i varje port. Stämman avlöpte som förväntat – inga motioner och stämman beslutade också om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen varefter en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen är nästan samma som tidigare – styrelsen har nu bara en suppleant mot tidigare tre. Information om den nya styrelsen och sammanträdesdatum för kommande styrelsemöten är anslaget i portarna.

Kommande händelser
24 augusti och 27 september – styrelsemöte.