Ordinarie föreningsstämma 16/5 kl 18:30

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 18.30
Plats: Brf Frihetens föreningslokal, Kolbäcksgränd 6, Bagarmossen

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och beslut om närvarorätt av personer som avses medverka vid
  föreningsstämman
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning.
 17. Beslut om fastställande av nya stadgar
 18. Stämmans avslutande.

Bilaga: Årsredovisning 2017 för BRF Norra Friheten

Föreningen bjuder på smörgås och förfriskningar efter stämman. Därför behövs en
förhandsanmälan. Anmäl er till styrelse@brfnorrafriheten.se senast söndagen 13:e maj.

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Brf Norra Friheten