SOS Alarm

Allvarlig händelse vid egendomsskada och/eller personskada (Som exempel: brand). Anmäls till SOS Alarm 112.